لطفا وجه سفارش خود را به یکی ازسه صورت ذیل پرداخت نمایید :
۱) ازطریق واریز اینترنتی به شماره شبا IR220610000000100814005111
به نام دانش گستران آثار برتر
نزد بانک شهر شعبه حسینیه ارشاد
۲) کارت به کارت از طریق دستگاه ATM شبکه شتاب به شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۰۲۰۲۰۳
به نام دانش گستران آثاربرتر
نزد بانک شهر شعبه حسینیه ارشاد

۳) از طریق درگاه اینترنتی پرداخت آنلاین