توسط فراهانی / اخبار سایت / 0 نظر

پرداخت یارانه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت خریدکتاب

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺘﺐ ﮐﺎرﺑﺮدى و داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ :

۱) ۴۰ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﮔﺴـﺘﺮان آﺛـــﺎر ﺑـﺮﺗـﺮ.

۲) ۲۰ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه در اﻧﺘﻬﺎى ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺼﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ.

لازم به ذکر است شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۷ در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، تالار علامه امینی برگزار خواهد شد.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *