IQ Testing 101:

توضیحات

IQ Testing 101:

نویسند:

KAUFMAN

ناشر:

Springer Pub

سال چاپ:

۲۰۰۹

شابک۱۳:

۹۷۸۰۸۲۶۱۰۶۲۹۲

شابک۱۰:

۰۸۲۶۱۰۶۲۹۳

کد موضوع:

تخفیف:

قیمت اصلی:

۳۵٫۰۰

قیمت با تخفیف:

۲۶٫۲۵

واح ارز:

USD